TRA CỨU BỘ SỐ YÊU THÍCH

(Tiện ích lưu trữ những bộ số mà bạn yêu thích)


1 BƯỚC 1: Trên giao diện Ứng dụng, ấn vào mục “Tiện ích” > Chọn “Bộ số yêu thích”.
2 BƯỚC 2: Chọn loại sản phẩm để tra cứu bộ số yêu thích.


THÊM BỘ SỐ YÊU THÍCH

(Tiện ích lưu trữ những bộ số mà bạn yêu thích)

CÁCH 1: THÊM BỘ SỐ YÊU THÍCH TRỰC TIẾP TRÊN TIỆN ÍCH1 BƯỚC 1: Trên giao diện Ứng dụng, ấn vào mục “Tiện ích” > Chọn “Bộ số yêu thích”.
2 BƯỚC 2: Ấn vào biểu tượng “+” để thêm bộ số yêu thích.
3 BƯỚC 3: Chọn “Cách chơi” & các bộ số yêu thích tương ứng > Ấn “Chọn xong” hoặc “Chọn lại” để nhập lại bộ số.
4 BƯỚC 4: Ấn “Lưu” > Lưu bộ số yêu thích thành công.

CÁCH 2: THÊM BỘ SỐ YÊU THÍCH TRÊN MÀN HÌNH CHỌN SỐ1 BƯỚC 1: Trên Trang chủ, ấn vào game để chuyển đến màn hình chọn số dự thưởng.
2 BƯỚC 2: Sau khi chọn xong bộ số dự thưởng, ấn vào biểu tượng ♥ để lưu nhanh bộ số yêu thích.


CHỈNH SỬA BỘ SỐ YÊU THÍCH

(Tiện ích lưu trữ những bộ số mà bạn yêu thích)


1 BƯỚC 1: Trên giao diện Ứng dụng, ấn vào mục “Tiện ích” > Chọn “Bộ số yêu thích”.
2 BƯỚC 2: Lựa chọn loại sản phẩm > Ấn vào bộ số yêu thích cần chỉnh sửa.
3 BƯỚC 3: Chọn lại các bộ số yêu thích > Ấn “Chọn xong” hoặc “Chọn lại” để nhập lại bộ số.
4 BƯỚC 4: Ấn vào mục “Lưu” > Chỉnh sửa bộ số yêu thích thành công.


XÓA BỘ SỐ YÊU THÍCH

(Tiện ích lưu trữ những bộ số mà bạn yêu thích)


1 BƯỚC 1: Trên giao diện Ứng dụng, ấn vào mục “Tiện ích” > Chọn “Bộ số yêu thích”.
2 BƯỚC 2: Đánh dấu một hoặc nhiều bộ số cần xóa > Ấn “Xóa” > Xóa bộ số yêu thích thành công.