TRA CỨU LỊCH SỬ DỰ THƯỞNG


1 BƯỚC 1: Trên giao diện Ứng dụng, ấn vào mục “Lịch sử” > Chọn “Lịch sử dự thưởng”.
2 BƯỚC 2: Chọn loại sản phẩm & thời gian cần tra cứu lịch sử dự thưởng.
3 BƯỚC 3: Hệ thống trả về danh sách lịch sử dự thưởng > Ấn chọn vé đã mua để xem chi tiết dự thưởng.
4 BƯỚC 4: Xem chi tiết thông tin dự thưởng.