TRA CỨU LỊCH SỬ TRÚNG THƯỞNG


1 BƯỚC 1: Trên giao diện Ứng dụng, ấn vào mục “Lịch sử” > Chọn “Lịch sử trúng thưởng”.
2 BƯỚC 2: Chọn thời gian cần tra cứu lịch sử trúng thưởng.
3 BƯỚC 3: Hệ thống trả về danh sách lịch sử trúng thưởng > Ấn chọn vé trúng thưởng để xem chi tiết.
4 BƯỚC 4: Xem chi tiết vé trúng thưởng.