TRA CỨU LỊCH SỬ THANH TOÁN


1 BƯỚC 1: Trên giao diện Ứng dụng, ấn vào mục “Lịch sử” > Chọn “Lịch sử thanh toán”.
2 BƯỚC 2: Chọn thời gian cần tra cứu lịch sử thanh toán.
3 BƯỚC 3: Hệ thống trả về danh sách lịch sử thanh toán > Ấn chọn kỳ mua vé để xem chi tiết dự thưởng.
4 BƯỚC 4: Xem chi tiết thông tin dự thưởng.